لطفا منتظر بمانید


کاراته زوج*محمدی*

جنسیت : آقا

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

تای چی آقایان زوج 12 جلسه *داوودی نیا*

جنسیت : آقا

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

تکواندو آقایان فرد *خمیس آبادی*

جنسیت : آقا

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

ویژن بادی

جنسیت : آقا

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

دفاع شخصی خصوصی

جنسیت : مهم نیست

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

تای چی آقایان فرد 8 جلسه

جنسیت : آقا

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

تای چی بانوان فرد 8 جلسه

جنسیت : خانم

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

دفاع شخصی کودکان

جنسیت : مهم نیست

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

آمادگی جسمانی بانوان 8 جلسه

جنسیت : خانم

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

آمادگی جسمانی بانوان 12 جلسه

جنسیت : خانم

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع