لطفا منتظر بمانید


تای چی بانوان فرد 8 جلسه

جنسیت : خانم

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

دفاع شخصی کودکان

جنسیت : مهم نیست

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

آمادگی جسمانی بانوان 8 جلسه

جنسیت : خانم

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع

آمادگی جسمانی بانوان 12 جلسه

جنسیت : خانم

ظرفیت باقیمانده : 100

نام باشگاه : مجموعه مجمع